Solicitări şi reclamaţii

 

Lista cuprinzând documentele de interes public

În conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.24 din 30 martie 2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SUNT:

LISTA cuprinzând informaţiile de interes public comunicate din oficiu
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • Programele şi strategiile proprii
 • Lista cuprinzând documentele de interes public
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
LISTA cuprinzând informaţiile de interes public comunicate la cerere
 • Ordine interne şi instrucţiuni ale preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • Deconturi despăgubiri
 • Autorizaţia veterinară de funcţionare
 • Ordonanţa de suspendare temporară a activităţii
 • Ordonanţa privind anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii
 • Certificate veterinare de sănătate
 • Certificate de abilitare
 • Avize de export
 • Avize de tranzit
 • Avize de import
 • Situaţia efectivelor de animale
 • Situaţia privind mortalitatea la animale pe cauze
 • Raport de notificare internaţională a bolilor
 • Situaţia focarelor de rabie
 • Situaţia târgurilor de animale
 • Situaţia ecarisării teritoriului
 • Situaţia focarelor de TBC şi LEB
 • Situaţia mastitelor
 • Situaţia supravegherii pestei porcine clasice la mistreţi
 • Situaţia privind recoltarea SRM
 • Situaţia fabricilor de nutreţuri combinate
 • Notele de control
 • Notele de serviciu cu caracter intern
 • Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei
 • Registrul de înregistrare a autorizaţiilor veterinare
 • Registrul de inventariere a bunurilor
 • Înscrisurile din dosarele în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este parte: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de exercitare a unor căi de atac, note de şedinţă, concluzii scrise şi orice alte  înscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit prevederilor Codului de procedură  civilă, trebuie comunicate atât instanţei de judecată, cât şi părţilor în proces
 • Registrul de tranzit
 • Procesul-verbal de constatare
 • Situaţia epizootiilor
 • Planul cifric
 • Situaţia planului cifric
 • Monitorizarea acţiunilor din planul cifric
 • Datele cuprinse în buletinul de analiză
 • Catagrafii, registrul de autorizare a unităţilor
 • Registre şi evidenţe specifice activităţii de frontieră
 • Registrul de consultaţii
 • Documente sau înscrisuri referitoare la autorizarea unităţilor supravegheate sanitar veterinar
Solicitarea informaţiilor de interes public
Date de contact în vederea solicitării de informaţii de interes public
Departamentul  cu  atribuţii  în  respectarea  prevederilor Legii  544/2001 privind  liberul acces  la informaţiile de interes public, desemnat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare este Serviciul Economic şi Administrativ, telefon: 0234-586233.

Date de contact în vederea formulării în scris, pe suport de hârtie, a solicitărilor de informaţii de interes public:

 • Denumirea instituţiei: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău,
 • Adresă: Strada Bucovinei nr. 21, municipiul Bacău, judeţul Bacău

Date de contact în vederea formulării în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii de interes public:

 • Adresă de e-mail dedicată: office-bacau@ansvsa.ro
 • Formular online


  Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

  Tipurile de informații de interes public
  Informaţii de interes public furnizate din oficiu – extras din Legea 544/2001

  • Art. 5, alineatul 1, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
   (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,  numerele de  telefon, fax,  adresa  de  e-mail şi  adresa paginii de Internet;
   e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
   f) programele şi strategiile proprii;
   g) lista cuprinzând documentele de interes public;
   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

  Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu – extras din Legea 544/2001

  • Art. 6, alineatele 2 şi 3 – Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
   (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la  cererea  acestora,  informaţiile de  interes  public  solicitate  în  scris  sau verbal.
   (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
   a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
   b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
   c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

  Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor – extras din Legea 544/2001

  • Art. 12, alineatul 1, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
   (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevazut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
   a)  informaţiile  din  domeniul  apărării  naţionale,  siguranţei  şi  ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   b)  informaţiile  privind  deliberările  autorităţilor,  precum  şi  cele  care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
   d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   e)   informaţiile   privind   procedura   în   timpul   anchetei   penale   sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
   f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
   g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

  Extras din H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  ART. 32
  În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
  ART. 33
  Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

  ART. 34
  În cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va mentiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

  ART. 36
  (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
  (2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

  Ghid explicativ şi procedură de sistem - comunicare din oficiu informaţii de interes public
  Formularea unei petiții
  Date de contact în vederea formulării unei petiții
  Date de contact în vederea formulării în scris, pe suport de hârtie, a unei petiții:

  • Denumirea instituţiei: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău,
  • Adresă: Strada Bucovinei nr. 21, municipiul Bacău, judeţul Bacău

  Date de contact în vederea formulării în scris, electronic, a unei petiții:

  • Adresă de e-mail dedicată: office-bacau@ansvsa.ro
  • Formular online


   Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

   Reguli legate de formularea unei petiții
   Petițiile adresate de către dumneavoastră, în temeiul Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, se vor face cu respectarea ART. 7, conform căruia:
   “Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.”